Estatuts

CAPÍTOL I.- DENOMINACIÓ, DOMICILI, ÀMBIT, FINALITATS I ACTIVITATS

Article 1. Denominació

Es constituïx l’associació denominada Penya Llevantinista Tòtil i sense finalitat lucrativa, la qual s’acull al que disposa la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, i a l’empara del que disposa l’article 22 de la Constitució.

Article 2. Personalitat jurídica

L’associació té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d’obrar per a administrar i disposar dels seus béns i complir les finalitats que es proposa.

Article 3. Domicili i àmbit d’actuació

El domicili de l’associació s’establix a Picanya (l’Horta) de València carrer (*****)

L’associació realitzarà principalment les seues activitats en l’àmbit territorial del País Valencià. (terme censurat per la Conselleria i modificat per “les comarques compreses en la divissió administrativa espanyola coneguda institucionalment com a Comunidad Valenciana”)

Article 4. Finalitats

Constituïxen les finalitats de l’associació: Totes les dirigides al seguiment, exaltació i animació del Llevant UE, així com de tot allò que envolta al club i el seu contingut socio-polític en la seua relació amb l’àmbit cultural, social i polític on està ubicat, des del Barri d’Orriols fins a les fronteres pròpies del territori valencià i aquells del mateix àmbit cultural.

Article 5. Activitats

Per al compliment de les finalitats enumerades en l’article anterior, es realitzaran les activitats següents: Organització de viatges, xerrades, exposicions, reunions, participació en actes públics propis o de tercers i en reunions, actes etc organitzades pel Club de Futbol Llevant UE i totes aquelles que siguen d’interés pel compliment de les finalitats descrites al punt anterior.

CAPÍTOL II.- ELS ASSOCIATS

Article 6. Capacitat

Podran formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, lliure i voluntàriament, tinguen interés en el desenvolupament de les finalitats de l’associació, d’acord amb els principis següents:

a) Les persones físiques amb capacitat d’obrar i que no estiguen subjectes a cap condició legal per a l’exercici del dret.

b) Els menors no emancipats de més de catorze anys d’edat, han de comptar amb el consentiment documentalment acreditat, de les persones que hagen de suplir la seua capacitat.

c) Les persones jurídiques, previ acord exprés del seu òrgan competent.

Les persones interessades en formar-ne part hauran de presentar una sol·licitud per escrit a l’òrgan de representació, i este resoldrà en la primera reunió que celebre; si el sol·licitant s’ajusta a les condicions exigides en els estatuts, l’òrgan de representació no li podrà denegar l’admissió.

La condició d’associat és intransferible.

Article 7. Drets dels associats

Els drets que corresponen als associats són els següents:

a) A participar en les activitats de l’Associació i en els òrgans de govern i representació, a exercir el dret de vot, i a assistir a l’Assemblea General, d’acord amb els Estatuts.

Per a poder ser membre dels òrgans de representació és requisit imprescindible ser major d’edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar sotmés en els motius d’incompatibilitat establits en la legislació vigent.

b) A ser informats sobre la composició dels òrgans de govern i representació de l’Associació, de l’estat de comptes  i del desenvolupament de la seua activitat. Podran accedir a tota la informació a través dels òrgans de representació.

c) A ser oït amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries contra ell i a ser informat dels fets que originen dites mesures, l’acord que impose la sanció, si és procedent, haurà de ser motivat.

d) A impugnar els acords dels òrgans de l’Associació que estime contraris a la Llei o als Estatuts.

Article 8. Deures dels associats

Els deures dels associats són:

a) Compartir les finalitats de l’Associació i col·laborar per a la consecució de les mateixes.

b) Pagar les quotes, derrames i altres aportacions que, d’acord amb els Estatuts, puguen correspondre a cada soci.

c) Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i representació de l’associació.

d) Ajustar la seua actuació a les disposicions estatutàries.

Article 9. Causes de baixa

Són causa de baixa en l’Associació:

a) La pròpia voluntat de l’interessat, comunicada per escrit als òrgans de representació.

Podrà percebre la participació patrimonial inicial i altres aportacions econòmiques realitzades sense incloure les quotes de pertinença a l’associació i sempre que la reducció patrimonial no implique perjuís a tercers.

b) No satisfer les quotes fixades, si deixara de fer-lo durant dos anys  consecutius.

Article 10. Règim sancionador

La separació de l’Associació dels associats per motiu de sanció es produirà quan cometen actes que els facen indignes de continuar  pertanyent a l’associació. En eixe sentit, es presumirà que hi ha els tipus d’actes següents:

a) Quan deliberadament l’associat impedisca o pose obstacles al compliment dels fins socials.

b) Quan intencionadament obstaculitze de qualsevol manera el funcionament dels òrgans de govern i representació de l’Associació.

En qualsevol cas per a acordar la separació per part de l’òrgan de govern, caldrà la tramitació d’un expedient disciplinari que contemple l’audiència de l’associat afectat.

CAPÍTOL III.- L’ÒRGAN DE GOVERN

Article 11. L’Assemblea General

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’Associació, integrat per tots els associats per dret propi irrenunciable i en igualtat absoluta, que adopta els seus acords pel principi majoritari o de democràcia interna.

Tots els membres quedaran subjectes als acords de l’Assemblea General, inclús els absents, els dissidents i els qui, encara que estant presents, s’hagen abstingut de votar.

Article 12. Reunions de l’Assemblea

L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim una vegada a l’any, en el 3/4 trimestre, coincidint amb l’inici de la lliga.

L’Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que siga necessari, a requeriment d’un nombre d’associats que represente, com a mínim, un deu per cent de la totalitat.

Article 13. Convocatòria de les assemblees

Les convocatòries de les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, es faran per escrit. Els anuncis de la convocatòria es col·locaran en els llocs de costum amb quinze dies d’antelació com a mínim.

Sempre que siga possible es convocarà individualment a tots els membres. La convocatòria expressarà el dia, l’hora i el lloc de la reunió, i també l’orde del dia.

A l’inici de les reunions de l’Assemblea General, seran designats el President i el Secretari de la mateixa.

El Secretari redactarà l’Acta de cada reunió que reflectirà un extracte de les deliberacions, el text dels acords que s’hagen adoptat i el resultat numèric de les votacions. Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegirà l’Acta de la reunió anterior a fi que siga aprovada o no.

Article 14.  Competències i validesa dels acords

L’Assemblea quedarà constituïda vàlidament en primera convocatòria amb l’assistència d’un mínim d’un terç dels associats presents o representats; i en segona convocatòria, siga quin siga el seu nombre, s’haurà de celebrar mitja hora després de la primera i en el mateix lloc.

En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’Associació.

Són competència de l’Assemblea General:

a) Aprovar, si és procedent, la gestió de l’òrgan de representació.

b) Examinar i aprovar o rebutjar els pressuposts anuals d’ingressos i despeses, t també la memòria anual d’activitats.

c) Establir les línies generals d’actuació que permeten a l’Associació complir els seus fins.

d) Disposar totes les mesures encaminades a garantir el funcionament democràtic de l’associació.

e) Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries.

f) Elegir i destituir als membres de l’òrgan de representació.

g) Adoptar els acords referents a:

· Expulsió dels socis, a proposta de l’òrgan de representació.

· Constitució de federacions o d’integració en elles.

· Sol·licitud de la declaració d’utilitat pública.

· Dissolució de l’associació.

· Modificació dels Estatuts.

· Disposició i alienació de béns.

· Remuneració, si és procedent, dels membres de l’òrgan de representació.

Els acords es prendran per majoria simple de les persones presents o representades, quan els vots afirmatius superen als negatius.

No obstant això, requeriran majoria qualificada de les persones presents o representades, que resultarà quan els vots afirmatius superen la meitat, els acords relatius a dissolució de l’associació, modificació dels Estatuts, disposició o alienació de béns i remuneració dels membres de l’òrgan de representació, sempre que s’haja convocat específicament amb tal objecte l’assemblea corresponent.

CAPÍTOL IV.- EL CONSELL

Article 15. Composició del Consell

L’Associació la regirà, administrarà i representarà l’òrgan de representació denominat Consell, format per la persona que ostente la Presidència, la Secretaria, la Tresoreria i els responsables de territori.

L’elecció dels membres de l’òrgan de representació es farà per sufragi lliure i secret dels membres de l’Assemblea General, a excepció dels responsables de territori que seran triats pels sòcis de l’àmbit respectiu.

Les candidatures seran obertes, és a dir, qualsevol membre podrà presentar-se, i seran requisits imprescindibles: ser major d’edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar sotmés en els motius d’incompatibilitat establits en la legislació vigent, resultant elegits per als càrrecs de President, Secretari, Tresorer i Vocals els candidats que hagen obtingut el nombre més gran de vots i per este orde.

Els càrrecs de President, Secretari i Tresorer han de recaure en persones diferents.

L’exercici dels càrrecs serà gratuït.

Article 16. Duració del mandat al Consell

Els membres de l’òrgan de representació, exerciran el càrrec durant un període de 3 anys, i podran ser reelegits indefinidament.

El cessament en el càrrec abans d’extingir-se el termini reglamentari podrà ser per:

a) Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual es raonen els motius.

b) Malaltia que incapacite per a l’exercici del càrrec.

c) Donar-se de baixa com a membre de l’Associació.

d) Sanció imposada per una falta comesa en l’exercici del càrrec.

e) Per renovació efectuada per Assamblea extraordinària convocada a l’efecte, abans del termini específic.

Les vacants que es produïsquen en l’òrgan de representació es cobriran en la primera Assemblea General que se celebre.

No obstant això, l’òrgan de representació podrà comptar, provisionalment, fins a la pròxima Assemblea General, amb un membre de l’Associació per al càrrec vacant.

Article 17. Competències del Consell

L’òrgan de representació té les facultats següents:

a) Ostentar i exercitar la representació de l’Associació i portar a terme la direcció i l’administració de la manera més àmplia que reconega la llei i complir les decisions preses per l’Assemblea General, i d’acord amb les normes, les instruccions i les directrius generals que l’Assemblea General establisca.

b) Prendre els acords necessaris per a la compareixença davant dels organismes públics, per a l’exercici de tota classe d’accions legals i per a interposar els recursos pertinents.

c) Resoldre sobre l’admissió de nous associats, i dur la relació actualitzada de tots els associats.

d) Proposar a l’Assemblea General l’establiment de les quotes que els membres de l’Associació hagen de satisfer.

e) Convocar les Assemblees Generals i controlar que els acords que allí s’adopten, s’acomplisquen.

f) Comunicar al Registre d’associacions, la modificació dels Estatuts acordada per l’Assemblea General en el termini d’un mes.

g) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprove, i confeccionar els pressuposts de l’exercici següent.

h) Dur una comptabilitat conforme a les normes específiques que permeta obtindre la imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situació financera de l’entitat.

i) Efectuar l’inventari dels béns de l’Associació.

j) Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General.

k) Resoldre provisionalment qualsevol cas no previst pels presents estatuts i donar compte d’això en la primera Assemblea General subsegüent.

l) Qualsevol altra facultat que no siga atribuïda d’una manera especifica en els estatuts a l’Assemblea General.

Article 18. Reunions del Consell

El Consell, convocat prèviament pel President o per la persona que el substituïsca, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decidisquen, que en tot cas no podrà ser superior a dos mesos.

Es reunirà en sessió extraordinària si ho sol·licita un terç dels seus components.

El Consell quedarà vàlidament constituït amb convocatòria prèvia i un quòrum de la meitat més un dels seus membres.

Els membres del Consell estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquen, podent excusar la seua assistència per causes justificades. En qualsevol cas, serà necessària l’assistència del President i del Secretari o de les persones que els substituïsquen.

En el Consell es prendran els acords per majoria simple de vots dels assistents. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

Els acords del Consell es faran constar en el llibre d’actes.

A l’inici de cada reunió serà llegida l’acta de la sessió anterior perquè s’aprove o es rectifique.

Article 19. El President

El President de l’Associació també serà President del Consell.

Són pròpies del President, les funcions següents:

a) Les de direcció i representació legal de l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i del Consell.

b) La presidència i la direcció  dels debats dels òrgans de govern i de representació.

c) Firmar les convocatòries les reunions de l’Assemblea General i del Consell.

d) Visar les actes i els certificats confeccionats pel Secretari de l’Associació.

e) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li delegue l’Assemblea General o Consell.

El  President serà substituït, en cas d’absència o malaltia, pel Vicepresident o el Vocal de més edat del Consell.

Article 20. El Tresorer

El Tresorer tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, així com l’elaboració del pressupost, el balanç i liquidació de comptes, a fi de sotmetre’ls a l’òrgan de representació, conforme es determina en l’article 17 dels Estatuts.

Firmarà els rebuts, les quotes i altres documents de Tresoreria. Pagarà les factures aprovades per l’òrgan de representació, les quals hauran de ser visades prèviament pel President.

Article 21. El Secretari

El Secretari ha de custodiar la documentació de l’Associació, redactar i firmar les actes de les reunions dels òrgans de govern i representació, redactar i autoritzar els certificats que calga lliurar, i haurà de tindre actualitzada la relació dels associats.

CAPÍTOL V. EL RÈGIM ECONÒMIC

Article 22. Patrimoni inicial i recursos econòmics

El patrimoni inicial de l’Associació està valorat en 9 euros (quotes inicials dels associats).

El pressupost anual serà aprovat cada any en l’Assemblea General Ordinària.

Els recursos econòmics de l’Associació es nodriran de:

a)    De les quotes que fixe l’Assemblea General als seus membres.

b)    De les subvencions oficials o particulars.

c)    De donacions, herències o/i llegats.

d)    De les rendes del patrimoni o bé d’altres ingressos que puguen obtindre.

Article 23. Benefici de les activitats

Els beneficis obtinguts derivats de l’exercici d’activitats econòmiques, incloses les prestacions de serveis, es destinaran exclusivament al compliment dels fins de l’Associació, sense que càpiga en cap cas el repartiment entre els associats ni entre els seus cònjuges o persones que convisquen amb aquells amb anàloga relació d’afectivitat, ni entre els seus parents, ni la seua cessió gratuïta a persones físiques o jurídiques amb interés lucratiu.

Article 24. Quotes

Tots els membres de l’Associació tenen obligació de sostindre econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determine l’Assemblea General a proposta de l’òrgan de representació.

L’Assemblea General podrà establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals i quotes extraordinàries.

L’exercici econòmic quedarà tancat el 31 de juliol.

Article 25. Disposició de fons

En els comptes corrents o llibretes d’estalvi obertes en establiments de crèdit, han de figurar la firma del President, del Tresorer i del Secretari.

Per a poder disposar de fons, seran suficients dos firmes, de les quals, una serà necessàriament la del Tresorer o bé la del President.

CAPÍTOL VI.- DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

Article 26. Causes de Dissolució i entrega del romanent

L’associació podrà ser dissolta:

a) Si així ho acorda l’Assemblea General convocada expressament per a dita finalitat  i amb el vot favorable de la meitat de les persones presents o representades.

b) Per les causes determinades en l’article 39 del Codi Civil.

c) Per sentència judicial ferma.

Article 27. Liquidació

La dissolució de l’associació obri el període de liquidació, fins a l’acabament del qual l’entitat conservarà la seua entitat jurídica.

Els membres del Consell en el moment de la dissolució es convertixen en liquidadors, llevat que l’Assemblea General designe a altres, o bé els que el jutge, si és procedent, decidisca.

Correspon als liquidadors:

a) Vetlar per la integritat del patrimoni de l’associació.

b) Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que siguen precises per a la liquidació.

c) Cobrar els crèdits de l’associació.

d) Liquidar el patrimoni i pagar als creditors.

e) Aplicar els béns sobrants de l’associació als fins previstos pels Estatuts.

f) Sol·licitar la cancel·lació dels assentaments en el Registre corresponent.

En cas d’insolvència de l’associació, l’òrgan de representació o, si és el cas, els liquidadors han de promoure immediatament l’oportú procediment concursal davant del jutge competent.

El romanent net que resulte de la liquidació es destinarà directament al Llevant UE.

Els associats no responen personalment dels deutes de l’associació.

Els membres o titulars dels òrgans de govern i representació, i les altres persones que actuen en nom i representació de l’associació, respondran davant d’esta, davant dels associats i davant de tercers pels danys causats i els deutes contrets per actes dolosos, culpossos o negligents.

CAPÍTOL VII.- RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES

Article 28. Resolució extrajudicial de conflictes

Les qüestions litigioses que puguen sorgir amb motiu de les actuacions desenrotllades o de les decisions adoptades al si de l’Associació, es resoldran per mitjà d’arbitratge, a través d’un procediment ajustat a allò que s’ha disposat per la Llei 60/2003, de 23 de desembre d’Arbitratge, i amb subjecció, en tot cas, als principis essencials d’audiència, contradicció i igualtat entre les parts.

Picanya,  3 de març de  2004

© PENYA LLEVANTINISTA TÒTIL Política de privacitat Política de cookies Avis legal

Aquest web utilitza cookies pròpies per al correcte funcionament. En fer clic al botó D´acord, accepta l´ús d´aquestes tecnologies i el processament de les dades per a aquests propòsits.    Configurar y más información
Privacidad